Reakce na Covid-19: Přečtěte si zprávu Světového zdravotnického shromáždění ve WHO

Návrh usnesení navržený Albánií, Austrálií, Bangladéšem, Běloruskem, Bhútánem, Brazílií, Kanadou, Chile, Kolumbií, Džibutskem, Dominikánskou republikou, Ekvádorem, Salvádorem, Guatemalou, Guyanou, Islandem, Indií, Indonésií, Japonskem, Jordánskem, Kazachstánem, Malajsií , Maledivy, Mexiko, Monako, Černá Hora, Nový Zéland, Severní Makedonie, Norsko, Paraguay, Peru, Katar, Korejská republika, Moldavská republika, Ruská federace, San Marino, Saúdská Arábie, africká skupina a její členské země, Unie Evropská unie a členské státy, Tunisko, Turecko, Ukrajina a Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Světové zdravotnické shromáždění: po zvážení poznámek generálního ředitele o probíhající pandemii COVID-19,

PP1 - hluboce znepokojen morbiditou a úmrtností způsobenou pandemií COVID-19, negativními dopady na tělesné a duševní zdraví a sociální pohodu, negativními dopady na hospodářství a společnost a následným prohloubením nerovností v rámci jednotlivých zemí a mezi nimi;

PP2 - vyjádřit solidaritu se všemi zeměmi postiženými pandemií, jakož i soustrast a soucit se všemi rodinami obětí COVID-19;

PP3 - zdůraznění primární odpovědnosti vlád za přijímání a provádění reakcí na pandemii COVID-19 specifickou pro jejich národní kontext, jakož i za mobilizaci potřebných zdrojů;

PP4 - připomínajíc ústavní mandát WHO, který bude jednat mimo jiné jako vedoucí orgán a koordinátor mezinárodní práce ve zdravotnictví, a uznává její základní vedoucí úlohu v širší reakci OSN a význam posílené mnohostranné spolupráce při řešení pandemie a COVID-19. jeho rozsáhlé negativní dopady;

PP5 - Připomínajíc ústavu WHO, která definuje zdraví jako stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli pouze nepřítomnosti nemoci nebo slabosti, a prohlašuje, že požívání nejvyšší možné úrovně zdraví je jedním ze základních práv každé lidské bytosti, bez ohledu na rasu, náboženství, politické přesvědčení, ekonomické nebo sociální podmínky;

PP6 - připomínajíc prohlášení generálního ředitele o nouzovém stavu mezinárodního zájmu v oblasti veřejného zdraví na nový Coronavirus (2019-nCoV) dne 30. ledna 2020; a dočasná doporučení vydaná generálním ředitelem podle Mezinárodních zdravotních předpisů (2005, RSI) na základě stanoviska Výboru pro mimořádné události COVID-19;

PP7 - Připomínajíc rezoluce Valného shromáždění OSN A / RES / 74/270 o „Globální solidaritě v boji proti chorobám koronavirů 2019 (COVID-19)“ a A / RES / 74/274 o „mezinárodní spolupráci pro zajištění přístupu globální přístup k lékům, očkovacím látkám a zdravotnickému vybavení k řešení problému COVID-19 “;

PP8 - v souladu s rezolucí EB146.R10 nazvanou „Posílení připravenosti na mimořádné situace v oblasti zdraví: provádění mezinárodních zdravotních předpisů (2005)“ a opakování povinnosti všech stran provádět a plně dodržovat MZP;

PP9 - Dodržování strategického plánu připravenosti a reakce WHO (SPRP) a globálního humanitárního plánu reakce na COVID-19;

PP10 - uznávajíce, že pandemie COVID-19 nepřiměřeně postihuje chudé a nejzranitelnější osoby, což má dopad na přínosy pro zdraví a rozvoj, zejména v zemích s nízkými a středními příjmy a v rozvojových zemích, což ztěžuje dosažení cílů udržitelného rozvoje ( SDGs) a Universal Health Coverage (UHC), a to i prostřednictvím posílení primární zdravotní péče, a znovu zdůrazňují význam neustálého a koordinovaného úsilí a poskytování rozvojové pomoci, kromě toho, že s hlubokým znepokojením uznávají dopad vysokých úrovní dluhu na schopnost zemí odolat dopadu šoku COVID-19;

PP11 - uznávajíce další negativní dopady pandemie COVID-19 na zdraví, včetně hladu a podvýživy, zvýšeného násilí páchaného na ženách, dětech a předních zdravotnických pracovnících, kromě přerušení péče o starší osoby a osoby se zdravotním postižením;

PP12 - zdůrazňuje potřebu chránit obyvatelstvo, zejména lidi s již existujícím zdravotním stavem, starší osoby a další osoby ohrožené COVID-19, včetně zdravotnických pracovníků, zdravotnických pracovníků a dalších příslušných pracovníků v první linii, zejména žen, které představují většinu pracovní síly ve zdravotnictví, jakož i osoby se zdravotním postižením, děti a dospívající a nezranitelné situace a zdůrazňují v tomto ohledu význam opatření citlivých na věk, pohlaví a postižení;

PP13 - Uznávajíce, že je třeba, aby všechny země měly včasný a nerušený přístup ke kvalitní, bezpečné, efektivní a dostupné diagnostice, léčivům, léčivům a vakcínám a základním zdravotním technologiím, jejich součástem a vybavení pro reakci na COVID-19 ;

PP14 - berouce na vědomí, že je třeba zajistit bezpečný a nerušený přístup humanitárního personálu, zejména zdravotnického personálu reagujícího na pandemii COVID-19, jejich dopravních prostředků a zařízení a chránit nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, jakož i dodávky dodávky a vybavení, které těmto zaměstnancům umožní účinně a bezpečně plnit jejich úkol pomáhat postiženým civilním obyvatelům;

PP15 - odvolávajíc se na usnesení 46/182 ze dne 19. prosince 1991 o posílení koordinace mimořádné humanitární pomoci OSN a na všechna následná usnesení Valného shromáždění v této věci, včetně rezoluce 74/118 ze dne 16. prosince 2019, XNUMX.

PP16 - zdůrazňujíc, že ​​dodržování mezinárodních právních předpisů, včetně mezinárodního humanitárního práva, je nezbytné k omezení a zmírnění propuknutí úmluvy COVID-19 v ozbrojených konfliktech;

PP17 - další uznání mnoha nepředvídaných dopadů na veřejné zdraví, výzvy a potřeby zdrojů vyvolané probíhající pandemií COVID-19 a možné reemergence, jakož i množství a složitost okamžitých a dlouhodobých zásahů, koordinace a spolupráce nezbytné na všech úrovních správy mezi organizacemi a odvětvími, včetně občanské společnosti a soukromého sektoru, vyžaduje účinnou a koordinovanou reakci veřejného zdraví na pandemii, přičemž nikdo nezůstane pozadu;

PP18 - uznávajíce důležitost plánování a přípravy na fázi obnovy, včetně zmírnění dopadu pandemie a nezamýšlených důsledků opatření v oblasti veřejného zdraví na společnost, veřejné zdraví, lidská práva a hospodářství;

PP19 - vyjadřuje optimismus, že pandemii COVID-19 lze úspěšně zmírnit, kontrolovat a překonat prostřednictvím trvalého globálního vedení a spolupráce, jednoty a solidarity;

OP1 - v duchu jednoty a solidarity vyzývá k posílení spolupráce a spolupráce na všech úrovních s cílem omezit, kontrolovat a zmírnit pandemii COVID-19;

OP2 - uznává klíčovou vedoucí úlohu WHO a zásadní úlohu systému OSN při katalyzování a koordinaci komplexní globální reakce na pandemii COVID-19 a ústřední úsilí členských států;

OP3 - vyjadřuje nejvyšší uznání a podporu odhodlání, úsilí a obětem nad rámec povinností zdravotnických odborníků, zdravotnických pracovníků a dalších příslušných pracovníků v první linii, jakož i sekretariátu WHO, v reakci na COVID-19 pandemický;

OP4 - vyzývá k univerzálnímu, včasnému a spravedlivému přístupu a spravedlivé distribuci všech nezbytných, bezpečných, efektivních a cenově dostupných kvalitních zdravotnických technologií a produktů, včetně jejich nezbytných součástí a prekurzorů při reakci na pandemii COVID-19 jako globální priority, a odstranění naléhavá potřeba neodůvodněných překážek; v souladu s ustanoveními příslušných mezinárodních smluv, včetně ustanovení dohody TRIPS a flexibilitou potvrzenou v prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví;

OP5 - opakuje, že je důležité neprodleně reagovat na potřeby zemí s nízkými a středními příjmy, aby se vyplnily mezery, které mají překonat pandemii prostřednictvím včasné a vhodné rozvojové a humanitární pomoci;

OP6 - uznává úlohu rozsáhlé imunizace proti COVID-19 jako celosvětového veřejného zdraví v prevenci, omezování a přerušování přenosu s cílem ukončit pandemii, protože bezpečné, kvalitní, účinné a účinné vakcíny, cenově dostupný a dostupný;

OP7 - naléhavě žádá členské státy, aby v souvislosti s pandemií COVID-19:

 • OP7.1 - Provést celou reakci vlády a celé společnosti, včetně provádění národního mezioborového akčního plánu COISTER-19, který nastíní okamžitá a dlouhodobá opatření, s cílem udržitelně posílit jeho systém zdravotní a sociální pomoci a podporovat systémy, připravenost, dohled a schopnost reakce, kromě toho, že v souladu s vnitrostátními souvislostmi zohlední pokyny WHO, spolupráci s komunitami a spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami;
 • OP7.2 - Provádět národní akční plány a v souladu s jejich konkrétními kontexty provádět ve vládních sektorech proti vládním institucím COVID-19 komplexní, přiměřená, časově citlivá, citlivá na věk a genderová opatření a zajistit dodržování lidských práv lidé. základní práva a svobody a zvláštní pozornost věnovaná potřebám lidí ve zranitelných situacích, podpora sociální soudržnosti, přijetí nezbytných opatření k zajištění sociální ochrany, ochrana před finančními potížemi a prevence nejistoty, násilí, diskriminace, stigmatizace a marginalizace;
 • OP7.3 - Zajistit, aby omezení pohybu osob a zdravotnického zařízení a léčiv v rámci COVID-19 byla dočasná a konkrétní a aby zahrnovala výjimky z pohybu humanitárních a zdravotnických pracovníků, včetně pracovníků ve zdravotnictví, za účelem plnění jejich povinností a transfer vybavení a léků, které humanitární organizace potřebují pro své operace;
 • OP7.4 - Přijmout opatření na podporu přístupu k pitné vodě, hygienickým a hygienickým prostředkům a prevenci a kontrole infekcí a zajistit, aby byla náležitá pozornost věnována podpoře osobních hygienických opatření ve všech prostředích, včetně humanitárního prostředí a zejména ve zdravotnických službách;
 • OP7.5 - udržovat nepřetržité fungování zdravotnického systému ve všech příslušných aspektech v souladu s vnitrostátními souvislostmi a prioritami, které jsou nezbytné pro účinnou reakci veřejného zdraví na pandemii COVID-19 a další probíhající epidemie a na nepřetržité a pojištění obyvatelstva a individuálních služeb, mimo jiné, přenosných nemocí, mimo jiné prostřednictvím nepřetržitých vakcinačních programů, zanedbávaných tropických chorob, nepřenosných nemocí, duševního zdraví, zdraví matek a dětí a sexuálního a reprodukčního zdraví a podpory lepší výživy pro ženy a děti, uznávajíce v tomto ohledu význam zvýšení domácího financování a rozvojové pomoci, pokud je to nutné, v souvislosti s dosažením UHC;
 • OP7.6 - poskytnout obyvatelstvu spolehlivé a komplexní informace o projektu COVID-19 a opatřeních přijatých orgány v reakci na pandemii a přijmout opatření k boji proti dezinformacím a dezinformacím a škodlivým kybernetickým činnostem;
 • OP7.7 - Zajistit přístup k bezpečnému testování, léčbě a paliativní péči pro COVID-19 a věnovat zvláštní pozornost ochraně osob s již existujícím zdravotním stavem, starších osob a dalších ohrožených osob, zejména zdravotnických pracovníků, zdravotnických pracovníků a dalších příslušných pracovníků od přední linie;
 • OP7.8 - Poskytovat zdravotnickým pracovníkům, zdravotnickým pracovníkům a dalším příslušným frontovým pracovníkům vystaveným COVID-19, přístupu k osobním ochranným prostředkům a dalším nezbytným produktům a školení, včetně poskytování psychosociální podpory, přijímat opatření na jejich ochranu v práce, usnadnění jejich přístupu k práci a poskytování přiměřené odměny, rovněž zvážit zavedení sdílení a výměny úkolů s cílem optimalizovat využití zdrojů;
 • OP7.9 - Využijte digitálních technologií k reakci na COVID-19, včetně řešení jejich socioekonomického dopadu, se zvláštním zřetelem na digitální začlenění, posílení postavení pacienta, bezpečnost soukromí a údajů, právní a etické otázky a ochranu osobních údajů;
 • OP7.10 - poskytovat včasné, přesné a dostatečně podrobné informace o veřejném zdraví WHO související s pandemií COVID-19, jak vyžaduje MZP;
 • OP7.11 - sdílení, znalosti týkající se COVID-19, získané zkušenosti, zkušenosti, osvědčené postupy, údaje, materiály a zboží potřebné v reakci na WHO a případně další země;
 • OP7.12 - Spolupracovat na podpoře výzkumu a vývoje financovaného soukromým sektorem a vládou, včetně otevřené inovace, ve všech příslušných oblastech, pokud jde o opatření nezbytná k omezení a ukončení pandemie COVID-19, zejména o očkovacích látkách, diagnostice a terapiích a sdílení relevantní informace s WHO;
 • OP7.13 - optimalizovat obezřetné používání antimikrobiálních látek při léčbě infekcí COVID-19 a sekundárních infekcí, aby se zabránilo rozvoji antimikrobiální rezistence;
 • OP7.14 - Posílit opatření k zapojení žen do všech fází rozhodovacích procesů a začlenit hledisko pohlaví do reakce a obnovy COVID-19;
 • OP7.15 - Zajistit udržitelné financování WHO, aby se zajistilo, že bude schopna plně reagovat na potřeby veřejného zdraví v celosvětové reakci na COVID-19, aniž by nikoho nechala pozadu;

OP8 - VYZÝVÁ mezinárodní organizace a další relevantní zúčastněné strany, aby:

 • OP8.1 - Na požádání podporovaly všechny země při provádění svých vnitrostátních víceodvětvových akčních plánů a posilování jejich zdravotních systémů, aby reagovaly na pandemii COVID-19, a při udržování bezpečného přísunu všech ostatních základních funkcí v oblasti veřejného zdraví. a služby;
 • OP8.2 - Spolupracujte na všech úrovních na vývoji, testování a rozšíření výroby bezpečné, efektivní, kvalitní, dostupné diagnostiky, terapií, léčiv a vakcín pro odpověď COVID-19, včetně stávajících mechanismů pro dobrovolné sdružování patentů a udělování licencí usnadňovat včasný, spravedlivý a přístupný přístup k nim v souladu s ustanoveními příslušných mezinárodních smluv, včetně ustanovení dohody TRIPS a flexibility, jak potvrzuje prohlášení z Dohá o dohodě TRIPS a veřejné zdraví;
 • OP8.3 - V případě potřeby řešit a případně koordinovat s členskými státy šíření dezinformací a dezinformací, zejména v digitální oblasti, jakož i šíření škodlivých počítačových aktivit, které podkopávají reakci na veřejné zdraví a podporují včasné poskytování jasných a cíle. vědecká data a informace pro veřejnost;

OP9 - ŽÁDÁ generálnímu řediteli, aby:

 • OP9.1 - Pokračovat ve spolupráci s generálním tajemníkem OSN a příslušnými mnohostrannými organizacemi, včetně signatářských agentur globálního akčního plánu pro zdravé životy a sociální péči, v komplexní a koordinované reakci napříč systémem OSN na podporu Členské státy ve svých reakcích na pandemii COVID-19 v plné spolupráci s vládami podle potřeby demonstrovaly vedoucí postavení v oblasti zdraví v systému OSN a nadále jednaly jako vedoucí zdravotnické skupiny v humanitární reakci OSN;
 • OP9.2 - Pokračovat v rozvíjení a posilování kapacit WHO na všech úrovních, aby bylo možné plně a účinně vykonávat funkce, které mu byly svěřeny IHR;
 • OP9.3 - Pomáhat a nadále naléhat na všechny smluvní státy, aby přijaly opatření v souladu s ustanoveními IHR, včetně poskytování veškeré nezbytné podpory zemím při budování, posilování a udržování jejich kapacit, aby byly plně v souladu s IHR;
 • OP9.4 - pomáhat zemím na jejich žádost, v souladu s jejich národním kontextem, podporovat trvalé bezpečné fungování zdravotnického systému ve všech relevantních aspektech nezbytných pro účinnou reakci veřejného zdraví na pandemii COVID-19 a další probíhající epidemie a nepřetržité a bezpečné poskytování služeb na populační a individuální úrovni, mimo jiné pro přenosné nemoci, mimo jiné prostřednictvím nepřetržitých vakcinačních programů, zanedbávaných tropických chorob, nepřenosných nemocí, duševního zdraví, zdraví matek a dětí a reprodukčního a sexuálního zdraví a podporovat zlepšenou výživu žen a dětí;
 • OP9.5 - pomáhat zemím na vyžádání při vývoji, provádění a přizpůsobování národních plánů reakce souvisejících s COVID-19, vývoji, šíření a aktualizaci normativních produktů a technického poradenství, výukových nástrojů, údajů a vědeckých důkazů pro odpovědi COVID 19, včetně: boje proti dezinformacím a dezinformacím, jakož i proti škodlivým kybernetickým činnostem, a pokračování v práci proti nestandardním a padělaným léčivům a zdravotnickým výrobkům;
 • OP9.6 - Pokračovat v úzké spolupráci se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE), Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a zeměmi v rámci přístupu ke zdraví s cílem identifikovat zoonotický zdroj viru a cestu pro seznámení s lidskou populací, včetně možné úlohy zprostředkujících hostitelů, mimo jiné snahami, jako jsou vědecké a kooperativní terénní mise, které umožní cílené zásahy a výzkumnou agendu, aby se snížilo riziko podobných událostí, jakož i poskytování pokynů, jak zabránit Infekce SARS-COV2 u zvířat a lidí a zabraňují vzniku nových zoonotických nádrží a také snižují další rizika vzniku a přenosu zoonotických chorob.
 • OP9.7 - Pravidelně informují členské státy, a to i prostřednictvím správních orgánů, o výsledcích úsilí o získávání finančních prostředků, o globálním provádění a přidělování finančních zdrojů prostřednictvím strategického plánu reakce a reakce WHO (SPRP), včetně informačních nedostatků. financování a dosažené výsledky transparentním, odpovědným a rychlým způsobem, zejména pokud jde o podporu poskytovanou zemím;
 • OP9.8 - Rychlé sledování OP2 RES / 74/274 a po konzultaci s členskými státy 1 a s příspěvky příslušných mezinárodních organizací občanské společnosti a soukromého sektoru, podle potřeby, identifikovat a poskytnout možnosti, které respektují ustanovení příslušných mezinárodních smluv, včetně ustanovení dohody TRIPS a flexibilita potvrzená Deklarací z Dohá o dohodě TRIPS a veřejném zdraví, která mají být použita k rozšíření vývojových, výrobních a distribučních schopností nezbytných pro spravedlivý a včasný transparentní přístup ke kvalitě, bezpečnosti a cenově dostupným cenám a účinná diagnostika, terapie, léky a vakcíny pro reakci COVID-19, přičemž se zohlední stávající mechanismy, nástroje a iniciativy, jako je urychlovač přístupu k nástrojům COVID-19 Tools (ACT), a příslušná výzva k přijetí závazků, například „Coronavirus“ Global Response “, za posouzení organizace řídících orgánů;
 • OP9.9 - Zajistit, aby měl sekretariát dostatečné zdroje na podporu členských států při udělování nezbytných regulačních schválení, která umožní včasná a vhodná protiopatření k COVID-19;
 • OP9.1 - 0 Začněte co nejdříve a po konzultaci s členskými státy 1. postupný proces nestranného, ​​nezávislého a komplexního posouzení, včetně případného využití stávajících mechanismů, k přezkoumání získaných zkušeností a zkušeností získaných z těchto zkušeností mezinárodní země koordinované WHO. zdravotní reakce na COVID-19, včetně:
 • i) účinnost mechanismů, které má WHO k dispozici;
 • ii) fungování IHR a stav provádění příslušných doporučení předchozích kontrolních výborů IHR;
 • iii) příspěvek WHO k úsilí Organizace spojených národů a iv) činnosti WHO a jejich harmonogramy týkající se pandemie COVID-19 a vydávání doporučení ke zlepšení prevence, připravenosti a schopnosti reagovat globální pandemii, a to i prostřednictvím podle potřeby posílení pohotovostního programu pro zdraví WHO;
 • OP9.11 - Podávat zprávy o provádění tohoto usnesení čtyřicátému čtvrtému světovému zdravotnickému shromáždění prostřednictvím 148. zasedání Výkonné rady.

zdroj: 73. Světové zdravotnické shromáždění / WHO

Obrázek - Kredity: © Lusa.

0 0 hlasovat
Hodnocení článku
PŘIHLÁSIT SE K ODBĚRU
Upozornit na
host

Tyto stránky používají Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou zpracovávány vaše zpětná vazby.

0 Komentáře
Vložené zpětné vazby
Zobrazit všechny komentáře